Міжкафедральні лабораторії

 

- Діяльність  науково-дослідних лабораторій ІФНМУ (Вчена рада 24.12.2019р) 

 

Міжкафедральна наукова лабораторія

Керівник лабораторії - д.мед.н., професор  Герич П. Р.

Свідоцтво про технічну компетентність лабораторії: № 015/17 видане 28 грудня 2017 року. Чинне до 27 грудня 2020 року.

Напрямки виконання досліджень: імуноферментний, біохімічний.

Основні методики виконання досліджень: тиреоїдна панель, маркери репродукції, андрогенні гормони, гормони кори наднирників, тумор некротичний фактор альфа, інтерферон-гамма, інтерлейкіни-1, 2, 4, 10, 17, ендотелін-1, церулоплазмін, трансферин, тригліцериди, дієновий кон’югат, середні молекули, загальний холестерин.

Навчально-наукова лабораторія морфологічного аналізу

Керівник лабораторії – д.мед.н., професор, зав. каф. анатомії людини

Попадинець О.Г.

Свідоцтво про атестацію 054/15 від 27.08.2015 р. Лабораторія акредитована в серпні 2015 року

Напрямки виконання досліджень:

- лабораторія гістологічних та гістохімічних досліджень;

- лабораторія електронномікроскопічнх досліджень;

- експериментальна операційна з виготовленням заморожених зрізів;

- лабораторія з моделювання експериментальної патології.

Основні методики виконання досліджень:

- забарвлення гематоксиліном і еозином

- забарвлення за методом Ван-Гізона

- забарвлення азокарміном за Гейденгайном

- забарвлення за Маллорі

- забарвлення фібрину за Вейгертом

- забарвлення за Зербіно для виявлення фібрину

- імпрегнація аргірофільних волокон за Гоморі

- забарвлення тіоніном за Шморлем

- забарвлення пікрофуксином і фукселіном

- забарвлення колагенових волокон за Массоном

- декальцинація за Вільсоном

- виявлення СДГ (сукцинатдегідрогенази)

- виявлення глікогену за методом Шіффа

- забарвлення за Макк-Манусом

- забарвлення фукселіном за Хартом

- забарвлення ендокринних клітин за Гримеліусом (сріблення)

- забарвлення нервової тканини за Нісслем

- забарвлення нервових елементів за Більшовським-Грос

- забарвлення мієлінових оболонок за Кульчицьким

- метод серебріння за Ренсоном

- проведення матеріалу для електронної мікроскопії

- приготування 2% розчину осмію

- приготування суміші Рейнольдса

- приготування фосфатного буферу

- приготування безводного ацетону і абсолютного спирту

- співвідношення епоксидних смол

- фарбування толуїдиновим синім

- фарбування метиленовим синім

- методика контрастування ультратонких зрізів

Генетична лабораторія

Керівник лабораторії – доцент Козовий Р. В.

Генетична  лабораторія була  організована в 1992 році на базі Центральної науково-дослідної лабораторії.  З 1995 року функціонує при кафедрі медичної біології і медичної генетики (зав. каф. – проф. Ковальчук Л. Є.). З 2003 року акредитована. Зав. лабораторією – к.м.н., доцент Козовий Р. В.

Свідоцтво про технічну компетентність лабораторії: № 014/17 видане 28 грудня 2017 року. Чинне до 27 грудня 2020 року.

Напрямки виконання досліджень:

І. Спеціалізована медико-генетична допомога населенню

 (медико-генетичне консультування)

- Діагностика спадкової і вродженої патології новонароджених

- Визначення цитогенетичних порушень у сім'ях з репродуктивними

втратами

- Прогнозування народження здорових дітей в сім'ях з обтяженим   генетичним анамнезом

ІІ. Клініко-генетичний напрямок наукових досліджень

 (виконання фрагментів дисертаційних робіт – з 1995 року 17 докторських, 25 кандидатських)

- Вивчення генетичної схильності до різних мультифакторних хвороб (розроблено алгоритми діагностики патології серцево-судинної, травної, ендокринної, дихальної, видільної систем, стоматологічних і  онкологічних захворювань)

- Оцінювання ефективності лікування мультифакторних хвороб

- Розробляються профілактичні заходи захисту спадкового апарату людини

ІІІ. Еколого-генетичне моніторування довкілля

- Дослідження інтенсивності мутагенного забруднення довкілля із застосуванням сучасних міжнародно визнаних цитогенетичних тест- систем

- Ідентифікація природи мутагенів у ґрунтах, воді, інших субстратах

- Цито- і генотоксичні ефекти мутагенів хімічного і радіаційного походження в експерименті

- Пошук речовин природного, зокрема, рослинного походження, що знижують цито- та генотоксичні ефекти ксенобіотиків

- Моделювання екозалежної патології та визначення ролі спадкового чинника  у її формуванні

 

Основні методики виконання досліджень:

 • Популяційно-статистичний Харді-Вайнберга
 • Клініко-генеалогічний аналіз
 • Визначення ризику виникнення мультифакторних захворювань за асоціаціями з антигенами груп крові систем АВ0 і Резус зо Бочковим М.П. (2012)
 • Цитологічні: 16 каріологічних показників за міжнародною класифікацією і мікроядерний тест в епітеліоцитах ротової та носової порожнин, бронхоальвеолярного вмісту, слизової оболонки шлунка; усіх форменних елементах периферійної крові, гепатоцитах (6 загально-прийнятих методик забарвлення);
 • Культивування соматичних клітин;
 • Метафазний аналіз лімфоцитів периферійної крові людини згідно рекомендацій МОЗУ (2009) для визначення каріотипу
 • Метафазний аналіз кісткового мозку експериментальних тварин згідно міжнародних стандартів для визначення каріотипу
 • Метод домінантних летальних мутацій у експериментальних тварин для встановлення гонадотоксичних середників у довкіллі;
 • Ана-телофазний аналіз клітин верхівкової меристеми різних рослин для тестування довкілля та пошуку антимутагенних властивостей лікарських рослин;
 • Метод тестування довкілля за визначенням стерильності і фертильності пилкових зерен у рослин;
 • Молекулярно-генетичний метод виявлення мутацій у гетерозиготних рослин Nicotiana tabacum Su/+ - новий метод тестування мутагенів у різних субстратах

Клініко-діагностична лабораторія Університетської клініки

Керівник лабораторії – Вацеба Б.Р.

Свідоцтво про технічну компетентність лабораторії №016/17 видане 28 грудня 2017 р.,   чинне до 27 грудня 2020 р.

Напрямки виконання досліджень:

- загально клінічні дослідження;

- гематологічні дослідження;

- імунологічні дослідження;

- біохімічні дослідження.

Основні методики виконання досліджень, показники:

 • Загальний аналіз крові (20 параметрів): лейкоцити (WBC), абсолютна кількість лімфоцитів (LYM#), абсолютна кількість моноцитів/клітин середнього розміру (MID#), абсолютна кількість гранулоцитів/нейтрофілів (GRA#), відносна кількість лімфоцитів (LYM%), відносна кількість моноцитів/клітин середнього розміру (MID%), відносна кількість гранулоцитів/нейтрофілів (GRA%), еритроцити (RBC), гемоглобін (HGB), гематокрит (HTC), середній об’єм еритроцитів (MCV), середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH), середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC), відносна ширина розподілу еритроцитів за об’ємом, стандартне відхилення (RDW-SD), відносна ширина розподілу еритроцитів за об’ємом, коефіцієнт варіації (RDW-CV), тромбоцити (PTL), середній об’єм тромбоцитів (MPV), відносна ширина розподілу тромбоцитів за об’ємом (PDW), тромбокрит (PCT), коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR).
 • Визначення ШОЕ
 • Підрахунок лейкоцитарної формули (лейкограма) та кількості тромбоцитів в мазку периферійної крові.
 • Визначення вмісту глюкози в капілярній крові, глікованого гемоглобіну, глікемічного профілю, проведення глюзотолерантного тесту.
 • Загальний аналіз сечі: фізичні властивості, вміст білірубіну, уробіліногену, кетонів, нітритів, якісне та кількісне визначення білка, мікроскопія осаду.
 • Аналізи сечі за Нечипоренко та Земницьким.
 • Біохімічний аналіз крові: загальний білок, альбумін, тимолова проба, загальний білірубін, прямий білірубін, сечовина, креатинін, сечова кислота, тригліцериди, загальний холестерин, АЛТ, ACT, амілаза, лужна фосфатаза, гаммаглутамілтрансфераза, кальцій, фосфор, залізо.
 • Ревмопроби: С реактивний білок, антистрептолізин – О, ревматоїдний фактор
 • Дослідження згортальної системи крові: час згортання, тривалість кровотечі, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), протромбінований час, тромбіновий час, міжнародне нормалізаційне відношення, протромбіновий індекс по Квіку, фібриноген.
 • Методики швидких тестів: тропонін І якісно, хелікобактер пілорі якісно, гепатит В якісно, гепатит С якісно, тест для виявлення прихованої крові у калі, кальпротектин-лактоферин якісно.
 • Реакція мікропреципітації (антитіла до блідої спірохети).
Наукова молекулярно-генетична лабораторія

Керівник лабораторії – Федоров Сергій Валерійович.

 Свідоцтво про технічну компетентність №009/17  - видане 17 листопада 2017 р. Чинне до 16 листопада 2020 р. 

Напрямки дослідження: 

- Визначення наявності експресії нетипових антигенів при хронічних неінфекційних захворюваннях 

- Визначення молекулярних особливостей органів і тканин при хронічних неінфекційних захворюваннях 

- Визначення наявності поліморфізмі  у геномі людини при хронічних неінфекційних захворюваннях 

Методи дослідження: 

 • Визначення експресії нетипових антигенів методом полімеразно-ланцюгової реакції в реальному часі
 • Оцінка молекулярних особливостей органів і тканин методом полімеразно-ланцюгової реакції в реальному часі
 • Виявлення поліморфізмі у геномі людини методом полімеразно-ланцюгової реакції в реальному часі